Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280 :: www.phetphangan.go.th ::  
นายพงศักดิ์ หาญกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อ ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆทราบ ดังนี้ (ดู : 37)
เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 33)
เรื่อง เตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 44)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47)
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 50)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 45)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ใบมีด) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
 
โครงการรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพัฒนาคู คลองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสิ่งแวดล้อม"...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดเวทีประชาคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกพาราไดร์ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว เกาะพะงัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหินงาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดเทียน-หาดยาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
  หนังสือราชการ กรมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
 
เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครอง ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อันต้องเสียภาษี ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สายด่วนการป้องกันการทุจริต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศุนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ห้าม !!! ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศุนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ห้าม !!! ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศุนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.เพชรพะงัน
   
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs