ภาพกิจกรรม
โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง
103
30 พฤศจิกายน 542

ประมวลภาพกิจกรรม โคลงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ณ ชุมชนที่ 3 หมู่ 6 บ้านหินกอง ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน