ภาพกิจกรรม
ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ
114
5 ตุลาคม 2588

ส้มมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะ "เกาะพะงันไร้ถัง"
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี