ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
30 พฤศจิกายน 542

0


 

 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน   ได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 2  มีนาคม  2538  (ลำดับที่ 599  โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก) ปรับเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง  เมื่อ ปี พ.ศ. 2552

ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลและเปลี่ยนแปลงชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพะงัน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25552 มาตรา 42 “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล” อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงันเป็นเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน จัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะโดยไม่เสนอขอเปลี่ยนชื่อเดิม “ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน”  ก็จะไปทับซ้อนกับ “เทศบาลตำบลเกาะพะงัน” ที่มีอยู่ก่อนแล้ว จะก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดต่อหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปที่จะประสานงานและติดต่อราชการ

          เพชรพะงัน  คือ ชื่อที่มาจากคำขวัญของอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชร ศูนย์รวมใจ พระจันทร์สวย ทะเลใส หาดทรายขาว ปะการัง แพรวพราว เพชรกลางอ่าว  เมืองคนดี” โดยนำเอาประโยค  “เพชรกลางอ่าว” ซึ่งเป็นประโยคเปรียบเทียบ อำเภอเกาะพะงัน เปรียบเสมือน อัญมณีมีค่ากลางทะเลอ่าวไทย ดุจดังเพชร และให้คงชื่อเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงันไว้บ้าง จึงได้นำเอาประโยค  “เพชรกลางอ่าว”  โดยเฉพาะคำว่า  “เพชร” มาผสมกับคำว่า “พะงัน” จึงได้เป็นชื่อ เพชรพะงัน การเปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพะงัน  เพื่อยกฐานะ/จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพะงัน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555  จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน พ้นจากตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 พร้อมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่ 10 เมษายน 2556

 

 

ข้อมูลชุมชนในท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


 

ข้อมูลศักยภาพตำบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

มีเทศบาล จำนวน  4  เทศบาล ได้แก่
                   เทศบาลตำบลเกาะพะงัน      ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1 – 3      ตำบลเกาะพะงัน
                   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน     ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4 – 8      ตำบลเกาะพะงัน
                   เทศบาลตำบลบ้านใต้           ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 2 – 6      ตำบลบ้านใต้
                   เทศบาลตำบลเกาะเต่า         ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1 – 3      ตำบลเกาะเต่า
                  

ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

          -  ประชากรทั้งสิ้น  4,140 คน  ชาย 2,007  คน  หญิง  2,133  คน  จำนวนครัวเรือน 2,680 ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเกือบ  100%  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  43 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ. 31 เดือนธันวาคม 2555)

จำนวนหมู่บ้าน 5  หมู่บ้าน

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8

         1.  จำนวนหมู่บ้านตำบลเกาะพะงัน  แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย          

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านวกตุ่ม

นายสมบัติ      จามพัฒนานนท์

5

บ้านโฉลกบ้านเก่า

นายทนงศักดิ์   อินทร์คง

6

บ้านหินกอง

นายขนบ        ยวนานนท์

7

บ้านโฉลกหลำ

นายพงศักดิ์     หาญกล้า

8

บ้านศรีธนู

นายพงศ์พันธุ์   สองเมือง

2. ประชากร

                    1)  จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน  2,680   ครัวเรือน

                   2)  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน  4,140   คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร(คน)

ชาย

หญิง

รวม

0

บ้านกลาง

2

25

15

40

4

บ้านวกตุ่ม

457

337

359

696

5

บ้านโฉลกบ้านเก่า

264

227

245

472

6

บ้านหินกอง

277

261

284

545

7

บ้านโฉลกหลำ

881

718

776

1,494

8

บ้านศรีธนู

799

439

454

893

รวม

2,680

2,007

2,133

4,140

(ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอเกาะพะงัน  ณ  เดือนธันวาคม  2555)

          3)  ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร 43 คน /ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่  4  บ้านวกตุ่ม

สภาพภูมิศาสตร์

บ้านวกตุ่มเป็นหมู่ที่  4  ของตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  10.5  ตารางกิโลเมตร  6,562.5  ไร่  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร  2,926  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

      ทิศเหนือ                  จด      หมู่ที่  5  และหมู่ที่  6  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศใต้                     จด      หมู่ที่  1  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันออก           จด      หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันตก             จด      ทะเล

สภาพทางสังคม

      - ประชากรทั้งหมด     จำนวน  696  คน  ชาย 337  คน  หญิง  359  คน

      - จำนวนหลังคาเรือน  จำนวน  457  ครัวเรือน

      - ศาสนา        นับถือศาสนาพุทธ    100  เปอร์เซ็นต์

      - มีวัด                     จำนวน    2   แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      อาชีพหลัก     ทำสวนมะพร้าว

      อาชีพรอง       ธุรกิจการท่องเที่ยว,  เลี้ยงสัตว์,  ทำสวนผลไม้

      อาชีพเสริม     ประมง  ปลูกผักสวนครัว

      รายได้เฉลี่ย    42,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

การศึกษา

      ราษฎรในหมู่บ้าน  อายุตั้งแต่  14-50  ปี  อ่านออกเขียนได้ทุกคน

การสาธารณูปโภค

      - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้            จำนวน   398 ครัวเรือน

      - ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านใช้  จำนวน    53  ครัวเรือน

การคมนาคม

      มีถนนในหมู่บ้านใช้              จำนวน  5  สาย

      -  ถนน คสล.                      จำนวน  3  สาย 
                             - สายชายทะเล หมู่ 4, 6, 8   
                             - สายโรงพยาบาล – ชายทะเล
                             - สายเขาหินนก

      -  ถนนลูกรัง                       จำนวน  2  สาย 
                             - สายเขาขี้แรด                             - สานในนา – มะเดื่อหวาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

      วัดภูเขาน้อย   อ่าววกตุ่ม

หมู่ที่  5  บ้านโฉลกบ้านเก่า

สภาพภูมิศาสตร์
                   บ้านโฉลกบ้านเก่า เป็นหมู่ที่  5  ของตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  9  ตารางกิโลเมตร  5,625  ไร่  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร 1,935  ไร่  มีอาณาเขต ดังนี้

      ทิศเหนือ                  จด      เขาตาหลวง

      ทิศใต้                     จด      หมู่ที่  4  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันออก            จด      หมู่ที่  3  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันตก              จด      หมู่ที่  6  ตำบลเกาะพะงัน

สภาพทางสังคม

     - ประชากรทั้งหมด              จำนวน  472  คน  ชาย  227  คน  หญิง  245  คน

      - จำนวนหลังคาเรือน            จำนวน  264  ครัวเรือน

      - ศาสนา                           นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์

      - มีวัด                               จำนวน    1   แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      อาชีพหลัก               ทำสวนมะพร้าว

      อาชีพรอง                เลี้ยงสัตว์,  ทำสวนผลไม้

      อาชีพเสริม              ปลูกผักสวนครัว

      รายได้เฉลี่ย              35,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

การศึกษา
                   มีสถานศึกษาจำนวน 2 แห่ง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 156 คน  สรุปได้ดังนี้
                   -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
                       มีจำนวน  1  แห่ง  (เตรียมอนุบาล 3 ขวบ ถึง 4 ขวบ) มีจำนวนทั้งหมด  28 คน
                   - มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน
                   - ราษฎรในหมู่บ้าน  อายุตั้งแต่  14-50  ปี  อ่านออกเขียนได้ทุกคน

การสาธารณูปโภค

      - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้            จำนวน   271  ครัวเรือน

      - ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านใช้          จำนวน    55  ครัวเรือน

การคมนาคม

มีถนนภายในหมู่บ้านใช้               จำนวน  8  สาย
                   - ถนน  คสล.                      จำนวน  7  สาย
                             - สายรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี
                             - สายวัดอัมพวัน – วัดสมัยคงคา
                             - สายร่องแร่   
                             - สายวังหิน – บนบ้าน
                             - สายคูท่าลาย – บนบ้าน
                             - สายเขาธงชัย – วงแหวนประปา
                             - สายเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

      - ถนนลูกรัง               จำนวน  2  สาย
                             - สายพังจีน             
                             - สายทุ่งลากพระ      

      - สะพานคอนกรีต      จำนวน  2  แห่ง

      - บ่อสาธารณะ            จำนวน  5  แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

      จุดชมวิวเขาเสาธง

หมู่ที่  6  บ้านหินกอง

สภาพภูมิศาสตร์

      บ้านหินกองเป็นหมู่ที่  6  ของตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  8.3  ตารางกิโลเมตร  5,187.5  ไร่  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร  1,557  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

      ทิศเหนือ                  จด      เขาตาหลวง  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศใต้                      จด      หมู่ที่  4  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันออก            จด      หมู่ที่  5  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันตก             จด      ทะเล

สภาพทางสังคม

     - ประชากรทั้งหมด     จำนวน  545  คน  ชาย  261  คน  หญิง  284  คน

      - จำนวนหลังคาเรือน จำนวน  277  ครัวเรือน

      - ศาสนา                  นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์

สภาพทางเศรษฐกิจ

      อาชีพหลัก               ธุรกิจท่องเที่ยว

      อาชีพรอง                ทำสวนมะพร้าว  เลี้ยงสัตว์  ทำสวนผลไม้  ประมง

      อาชีพเสริม              รับจ้างทั่วไป

      รายได้เฉลี่ย              35,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

          การศึกษา

      ราษฎรในหมู่บ้าน  อายุตั้งแต่  14-50  ปี  อ่านออกเขียนได้ทุกคน

การสาธารณูปโภค

      - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้                     จำนวน  337  ครัวเรือน

      - ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านใช้          จำนวน   75  ครัวเรือน

การคมนาคม

      มีถนนภายในหมู่บ้านใช้                  จำนวน  3  สาย

      - ถนน  คสล.                      จำนวน  1  สาย        ระยะทาง  600  เมตร
                             - สายสุขตระการ
                   - ถนนลูกรัง                        จำนวน  1  สาย       
                             - สายศาลาคอย – คลองวังหม่า       

      - ทางเรือ

      - สะพานคอนกรีต                จำนวน  2  แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

      ขุดหอยกลม  ชมปะการัง

หมู่ที่  7  บ้านโฉลกหลำ

สภาพภูมิศาสตร์

      บ้านโฉลกหลำเป็นหมู่ที่  7  ของตำบลเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  15  ตารางกิโลเมตร  9,375  ไร่  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร  5,222  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

      ทิศเหนือ                  จด      ทะเล

      ทิศใต้                      จด      หมู่ที่  3  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันออก           จด      ป่าสงวนแห่งชาติ

      ทิศตะวันตก             จด      หมู่ที่  8  ตำบลเกาะพะงัน

สภาพทางสังคม

      - ประชากรทั้งหมด              จำนวน  1,494  คน  ชาย  718  คน  หญิง  776  คน

      - จำนวนหลังคาเรือน            จำนวน    881  ครัวเรือน

      - ศาสนา                           นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์
                   - มีวัด                               จำนวน       2   แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      อาชีพหลัก                         ธุรกิจท่องเที่ยว

      อาชีพรอง                          ประมง  ทำสวนมะพร้าว  เลี้ยงสัตว์  ทำสวนผลไม้

      อาชีพเสริม                        ปลูกผักสวนครัว

      รายได้เฉลี่ย                       60,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

การศึกษา
                   มีสถานศึกษาจำนวน 3 แห่ง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน  สรุปได้ดังนี้
                   -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
                       มีจำนวน 1  แห่ง  (เตรียมอนุบาล 3 ขวบ ถึง 4 ขวบ)    มีจำนวน 14 คน
                   - มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  106  คน
                   - มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                       ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  22  คน
                   - ราษฎรในหมู่บ้าน  อายุตั้งแต่  14-50  ปี  อ่านออกเขียนได้ทุกคน

การสาธารณูปโภค

     - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้                     จำนวน  670  ครัวเรือน

      - ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านใช้          จำนวน    19  ครัวเรือน

การคมนาคม

      มีถนนภายในหมู่บ้านใช้                  จำนวน  10  สาย

                   - ถนน  คสล.                      จำนวน   8  สาย      
                             - สายท้องศาลา – โฉลกหลำ (โยธาธิการ)
                             - สายโฉลกหลำ – หาดขอม

      - สายม่วงหวาน – ดอนขี้หมู
                             - สายตลาดโฉลกหลำ
                             - สายแม่หาด
                             - สายหน้าวัดโฉลกหลำ
                             - สายอู่ใจยนต์ – หาดขอม
                             - สายทางลงอ่าวหินงาม

      - ถนนลูกรัง                        จำนวน  2  สาย       
                             - สายชายทะเล – แฟนต้าบังกะโล
                             - สายทางลงหาดท้องหลาง

      - สะพานคอนกรีต                จำนวน  2  แห่ง

      - ทางเรือ                           จำนวน  1  แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

      หาดหินงาม  ศาลเจ้าแม่กวนอิม  หาดขอม  หาดขวด  หาดทองหลาง  อ่าวแม่หาดและเกาะม้า

หมู่ที่  8  บ้านศรีธนู

สภาพภูมิศาสตร์

      บ้านศรีธนูเป็นหมู่ที่  8  ของตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  18.2  ตารางกิโลเมตร  11,375  ไร่  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร  8,324  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

      ทิศเหนือ                  จด      หมู่ที่  7  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศใต้                      จด      หมู่ที่  6  ตำบลเกาะพะงัน

      ทิศตะวันออก            จด      เขาตาหลวง

      ทิศตะวันตก             จด      ทะเล

สภาพทางสังคม

      - ประชากรทั้งหมด              จำนวน  893  คน  ชาย  439  คน  หญิง  454   คน

      - จำนวนหลังคาเรือน                     จำนวน  799  ครัวเรือน

      - ศาสนา                           นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์

      - มีวัด                                        จำนวน    1  แห่ง

สภาพ­ทางเศรษฐกิจ

      อาชีพหลัก                         ธุรกิจท่องเที่ยว  ธุรกิจบังกะโล

      อาชีพรอง                          ทำสวนมะพร้าว  ประมง  เลี้ยงสัตว์  ทำสวนผลไม้

      อาชีพเสริม                        รับจ้างทั่วไป

      รายได้เฉลี่ย                       55,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

การศึกษา      
                   -
มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  รวมตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  136  คน
                   - ราษฎรในหมู่บ้าน  อายุตั้งแต่  14-50  ปี  อ่านออกเขียนได้ทุกคน

การสาธารณูปโภค

      - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้                     จำนวน  538  ครัวเรือน

      - ครัวเรือนมีประปาหมู่บ้านใช้          จำนวน  148  ครัวเรือน

การคมนาคม

      มีถนนภายในหมู่บ้านใช้                  จำนวน  12  สาย

      - ถนน  คสล.                      จำนวน  7  สาย       
                             - สายศรีธนู – หาดยาว
                             - สายหาดยาว – หาดสลัด
                             - สายทางลงหาดสลัด
                             - สายศรีธนู – ลอยฟ้าบังกะโล
                             - สายวัดศรีธนู
                             - สายหินถ้ำ – วังตะเคียน
                             - สายวังตะเคียน – หาดเทียน
                    - ถนนลูกรัง                        จำนวน  5  สาย
                             - สายทุ่งไฟ    
                             - สายวัดหินถ้ำ
                             - สายวังตะเคียน – วังปลาดุก
                             - สายแหลมนาโท
                             - สายหาดเทียน – ชายทะเล
                   - ท่าเรือ                                      จำนวน  1  ท่า

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

                   บึงแหลมสน  อ่าวเทียน  อ่าวหาดกรวด  อ่าวหาดสลัด  อ่าวหาดยาว 

สภาพทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0


 

สภาพทั่วไป

          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลเพชรพะงันแสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่  61  ตารางกิโลเมตร  =  38,125 ไร่

ภูมิประเทศ

          ตำบลเกาะพะงันเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  3  ตำบล  ของอำเภอเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  มีสภาพเป็นเกาะ  อยู่ในบริเวณอ่าวไทย  เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ  1  ของตำบลในอำเภอเกาะพะงัน  ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  100  กิโลเมตร  ซึ่งมีพื้นที่ประกอบด้วยเกาะพื้นที่หลักจำนวน 3 เกาะ  คือ เกาะพะงัน  เกาะแตนอก เกาะม้า  และเกาะบริวาร  จำนวน  5  เกาะ คือ เกาะกงเกลี้ยง  เกาะกงนุ้ย เกาะว่าวใหญ่ เกาะญี่ปุ่น  (ตุ้งกูตุ้งกา) และเกาะหินใบ

          ในจำนวน 8 เกาะนี้  ได้มีประชาชนอยู่อาศัย  2  เกาะ  คือ เกาะพะงัน  และเกาะม้า  ส่วนเกาะแตนอก 
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอีแอ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้ประเมินมูลค่าทางด้านทรัพยากรของเกาะแตนอก  ในอีก 15 ปี ข้างหน้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  1,000  ล้านบาท 

          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะและทางทิศตะวันออกเป็นโขดหิน  โดยเฉพาะหาดขวดซึ่งเป็นหาดที่เชื่อมต่อตำบลและเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  และเทศบาลตำบลบ้านใต้  ซึ่งมีโขดหินติดชายทะเล และ ณ จุดนี้จึงได้กำเนิด ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมต่อตำบลเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมีแผนงานรองรับ  คือโครงการถนนรอบเกาะ  บ้านโฉลกหลำ – หาดขวด - ท้องนายปาน  เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่สงบศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์  ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวในโซนนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพหลายแห่งที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  บนเทือกเขา  จากทะเล  สู่ภูผา  และจากภูผาสู่ยอดเขาหรา  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด  และเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะในอำเภอเกาะพะงัน  ที่มีทัศนียภาพที่โดดเด่นที่สวยงามมาก  และยังเป็นแหล่งกำเนิด  ต้นน้ำลำธาร  ห้วย  คลองหลายสาย  แต่เป็นเพียงสายน้ำเล็ก ๆ  ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยในฤดูแล้งเท่านั้น

ลักษณะภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศทั่วไปของตำบลเกาะพะงัน  มีฝนตกเกือบตลอดปี  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จากมหาสมุทรอินเดีย  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  แต่ลักษณะอากาศโดยทั่วไป  จัดอยู่ในเกณฑ์อบอุ่น 

 

ฤดู  

          เกาะพะงันสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้  2  ฤดู  คือ

 • ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  และช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนที่สุด
 • ฤดูฝน  อยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มกราคม  โดยสามารถแบ่งได้  2  ช่วง  คือ  ช่วงแรก  ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  เป็นช่วงที่อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียช่วงที่สอง  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  เป็นช่วงที่อยู่ในอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย
 •  

ปริมาณน้ำฝน

          ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ  1,919.3  มม.  ช่วงเวลาที่ฝนตกในรอบปีประมาณ  4  เดือน  นับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  โดยมีฝนร้อยละ  59.9  ของปริมาณที่ฝนตกทั้งปี  158.5  วัน  และเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีจำนวนวันฝนตกมากที่สุด  20.2  วันต่อเดือน

อุณหภูมิ

          อุณหภูมิ  ค่าเฉลี่ยประมาณ  27.8 องศาเซลเซียส  ในรอบปีมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  30.9 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนเมษายน  ประมาณ  36.5 องศาเซลเซียส และในรอบปีมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ  25  องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในเดือนมกราคม  ประมาณ  18.6 องศาเซลเซียส

ลม
          ลักษณะของลมที่พัดผ่าน  แบ่งออกเป็น  2  ทิศทาง  คือ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  เป็นลมที่พัดผ่านมาจากทางตะวันตก  ด้านความเร็วเฉลี่ยระหว่าง  3.8-6.0  น็อต  และเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน  เป็นลมที่พัดผ่านมาจากทางทิศตะวันออก  ด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีประมาณ  50  น็อต

          สรุปได้ว่า  ตำบลเกาะพะงันมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี  (27.8  องศาเซลเซียส)  มีลมพัดเข้าสู่เกาะเปลี่ยนแปลงในทุกทิศทางตลอดทั้งปี  แต่ไม่ปรากฏ
ภัยธรรมชาติร้ายแรงแต่อย่างใด

การปกครอง   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมู่ที่  4  บ้านวกตุ่ม                เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมู่ที่  5  บ้านโฉลกบ้านเก่า        เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมู่ที่  6  บ้านหินกอง              เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมู่ที่  7  บ้านโฉลกหลำ            เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมู่ที่  8  บ้านศรีธนู                เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อาชีพ   
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว ทำสวนมะพร้าว  การประมง  ทำสวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์   และปัจจุบันประชากรมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กิจการบังกะโล  มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นรายได้หลักของตำบลเกาะพะงันต่อไปในอนาคต


สภาพทางเศรษฐกิจ

 1. การเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะพะงัน ทำสวนมะพร้าว จำนวน 30,719 ไร่  สวนผลไม้ 367 ไร่ (ประเภท ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด) พืชผักสวนครัว 38 ไร่  การทำการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและการบำรุงดิน
 2. การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน  กำลังเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมากเป็นที่รู้จักและนิยมของประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเกาะพะงันประมาณ 200,000 คน/ปี

สภาพทางสังคม

 1. การศึกษาประชากรตำบลเกาะพะงันส่วนใหญ่  ได้รับการศึกษาดี  เป็นพื้นที่ปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ เกณฑ์เฉลี่ยจบการศึกษาภาคบังคับ
 2. การศาสนาและวัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนาอิสลาม
 3. การสาธารณสุข

- 301
- 2
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)           จำนวน   5  แห่ง

ระบบการบริหารขั้นพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค

 1. การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อกับตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อาศัยเรือยนต์เป็นพาหนะบางครั้งไม่สามารถเดินทางติดต่อกันได้หากมีมรสุม  ส่วนการคมนาคมภายในเขตตำบลเกาะพะงันมีการติดต่อทั้งทางบกและทางเรือ  บางพื้นที่แม้จะทิวทัศน์สวยงามเหมาะสมต่อการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  แต่ขาดระบบบริการขั้นพื้นฐาน  สภาพถนนในตำบลเกาะพะงัน  เป็นถนนลูกรังปนทราย  ซึ่งมักชำรุดเสียหายในฤดูฝนไม่มีท่อระบายน้ำ  ทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางติดต่อกัน  ในปัจจุบันมีเส้นทางสายหลัก  จำนวน  3  สาย

     1.  ถนนสายท่าเรือท้องศาลา  หมู่  1 - หมู่ 7                 ระยะทาง  16    กิโลเมตร

     2.  ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน                           ระยะทาง   8    กิโลเมตร

     3.  ถนนสายท้องศาลา (เลียบทะเล) – ศรีธนู - หาดสลัด     ระยะทาง   8    กิโลเมตร

 

 

 1. สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเกาะพะงัน

สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเกาะพะงันให้บริการพื้นที่ในตำบลเกาะพะงัน  แต่ในบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 7  ชุมชนแม่หาด  อ่าวหาดขวด และหมู่ที่  8  บ้านศรีธนูบางส่วนของตำบลเกาะพะงันประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการวางสายเคเบิลใต้น้ำระบบ  33 เควี  แต่ก็ไม่สามารถบริการกระแสไฟฟ้าได้ทั่วถึง

 1. การประปา

การขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ถือว่าเป็นปัญหาหนักหน่วงและรุนแรงเกิดขึ้นทุกปีในตำบลเกาะพะงัน 
ซึ่งมีการจัดระบบประปาเป็น  2  ประเภท
                   - ประปาภูเขา  หรือท่อธาร  จำนวน  3  หมู่บ้าน
                   - สถานีประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณเขาเสาธงหมู่ที่  5  และอีกหนึ่งสาขา 
หมู่ที่  3  บ้านมะเดื่อหวาน  ซึ่งมีกำลังการผลิต  500  ลบ.ม.  แต่มีความต้องการเพียง  250  ลบ.ม./วัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

          1.  ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีแร่ธาตุน้อย  แต่มีการระบายน้ำค่อนข้างดี  เหมาะสำหรับสวนมะพร้าว

2.  ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำสำคัญของตำบลเกาะพะงันมีทั้งน้ำจากใต้ดินและจากท่อธาร  บางแห่งทำนบกักเก็บน้ำเป็นระบบประปาภูเขา

          3.  ทรัพยากรป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของตำบลเกาะพะงัน  ประมาณ  33,925  ไร่  เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ประมาณ  24,450  ไร่  ในปัจจุบัน  ที่ดินในตำบลเกาะพะงันมีราคาสูงขึ้น  จึงมักจะมีการบุกรุกแผ้วถางป่าทั้งจากราษฎรในพื้นที่และต่างถิ่น

          4.  ทรัพยากรธรณี  พวกแร่ดีบุก  แร่พลวง  มีอยู่ทั่วไปในเขตสัมปทาน  จำนวน  2  แห่ง  ปัจจุบันได้มี
การล้มเลิกกิจการไปแล้ว

          5.  ทรัพยากรทางทะเล  เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบ  มีทรัพยากรในทะเลมากมายตามหนังสืออ้างอิง  เรื่องราวเกาะพะงันในอดีต  และตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่า  ผู้แก่ในตำบลเกาะพะงัน  เช่น มีปลาเกือบทุกชนิดชุกชุม  ปะการังที่สวยงาม  แหล่งหญ้าทะเลและพะยูน  นกนางนวล  นกอีแอ่น  ฯลฯ  สภาพในปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ได้ลดลง  ไปอย่างมากเนื่องจากเสียความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาของท้องทะเลไทย  ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

สภาพทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0สภาพทางสังคม 

1.1 การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน   3     แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                           จำนวน   1     แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา                           จำนวน   -      แห่ง
 • โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                        จำนวน   -      แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             จำนวน   2     แห่ง
 • หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง ฯลฯ

1.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์                                   จำนวน   7     แห่ง
 • มัสยิด                                             จำนวน   -      แห่ง
 • ศาลเจ้า                                           จำนวน   1     แห่ง
 • โบสถ์                                              จำนวน   5     แห่ง

1.3 สาธารณะสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐ         30  เตียง       จำนวน   1     แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน      จำนวน   1     แห่ง
 • คลีนิกเอกชน                                    จำนวน   2     แห่ง
 • แพทย์                                             จำนวน   4    คน
 • ทันตแพทย์                                      จำนวน   2     คน
 • เภสัชกร                                           จำนวน   3     คน

1.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ                                     จำนวน    1    แห่ง
 • สถานีดับเพลิง                                   จำนวน    -     แห่ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน)

 • อาชีพประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
 • อาชีพทำสวนมะพร้าว
 • อาชีพการประมง
 • อาชีพรับราชการ  รับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • ธนาคาร                                  จำนวน    -      แห่ง
 • โรงแรม (บังกะโล)                       จำนวน  500    แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันก๊าด                            จำนวน    4     แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม                    จำนวน    -      แห่ง
 • โรงสี                                      จำนวน    -      แห่ง 
ศักยภาพตำบล
30 พฤศจิกายน 542

0ศักยภาพในตำบล

ก.จำนวนบุคลากร

(1) จำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  จำนวน    41 คน

 • พนักงานเทศบาล                               จำนวน   18  คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                       จำนวน   11   คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป                             จำนวน   12    คน

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(1) การรวมกลุ่มของประชาชนอำนวยกลุ่มทุกประเภท  แยกประเภทกลุ่ม

 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต        จำนวน    2    กลุ่ม
  กลุ่ม OTOP                            จำนวน    2    กลุ่ม (หมู่ 5, 7 )
 • กองทุนหมู่บ้าน                        จำนวน    5    กองทุน  (หมู่ 4 – 8)
 • กองทุนแม่ของแผ่นดิน                จำนวน    3    กองทุน  (หมู่ 4, 6, 7)
 • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน  1  กองทุน (หมู่ 5)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                  จำนวน    4    กลุ่ม
 • กลุ่มแม่บ้าน                            จำนวน    2    กลุ่ม

(2) จุดเด่นของพื้นที่
     มีทรัพยากรท่องเที่ยว  พืชเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้มแข็ง