Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 4) 31 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 67) 29 พ.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง​ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำ​ปี​ พ.ศ.2563 (ดู : 50) 22 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 74) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 72) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันรับสมัครนักเรียน (ดู : 80) 11 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ เรื่องรับสมัคนบุคคลเข้ารับการสรรหา​ เป็น​ กกต.ประจำเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 90) 27 ม.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 58) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 48) ธ.ค.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยที่​3 ประจำปี​ พ.ศ.2562 (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 50) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง แสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 94) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 42) ธ.ค.
ประกาศอำเภอเกาะพะงัน​เรื่องขอขยายสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยสามัญ​ สมัยแรก​ ประจำปี​ 2562 (ดู : 44) ธ.ค.
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยแรก​ ครั้งที่​1 ประจำปี​ 2562 (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 56) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำภาษี พ.ศ.2562 (ดู : 46) ธ.ค.
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 48) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 46) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕61 (ดู : 43) ธ.ค.
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) (ดู : 43) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ดู : 45) ธ.ค.
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 46) ธ.ค.
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 46) ธ.ค.
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 46) ธ.ค.
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 48) ธ.ค.
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (ดู : 45) ธ.ค.
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 45) ธ.ค.
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ใหม่) (ดู : 41) ธ.ค.
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 44) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) (ดู : 39) ธ.ค.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 40) ธ.ค.
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 (ดู : 46) ธ.ค.
หนังสือขอปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ดู : 42) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ดู : 42) ธ.ค.
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษี (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศ การเปลียนแปลงกรรมสิทธ์ในที่ดิน (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 42) ธ.ค.
ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 39) ธ.ค.
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 46) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคมใจไทยทั้งชาติ (ดู : 44) ธ.ค.
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (แผนดำเนินงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (ดู : 45) ธ.ค.
"รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน" (รอบเดือนตุลาคม 2560) (ดู : 43) ธ.ค.
" รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน" รอบเดือนเมษายน 2560 (ดู : 45) ธ.ค.
ขอรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) (ดู : 55) ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 40) ธ.ค.
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปี 2560 (ดู : 44) ธ.ค.
แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 (ดู : 44) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs