Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส Senior Citizen Card เทศบาลตำบลพะงัน (ดู : 19) 24 ส.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อ ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆทราบ ดังนี้ (ดู : 51) 15 พ.ค. 2564
เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 53) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง เตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 61) 30 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 18 ก.พ. 2564
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 61) 5 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 57) 28 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 123) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้ายที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 98) 30 ธ.ค. 2563
์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 (ดู : 90) 27 พ.ย. 2563
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 109) 10 พ.ย. 2563
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 136) 31 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 228) 29 พ.ค. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง​ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำ​ปี​ พ.ศ.2563 (ดู : 155) 22 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 224) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 225) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันรับสมัครนักเรียน (ดู : 209) 11 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ เรื่องรับสมัคนบุคคลเข้ารับการสรรหา​ เป็น​ กกต.ประจำเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 225) 27 ม.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 160) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 161) ธ.ค.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยที่​3 ประจำปี​ พ.ศ.2562 (ดู : 143) ธ.ค.
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 139) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง แสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 142) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 226) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 132) ธ.ค.
ประกาศอำเภอเกาะพะงัน​เรื่องขอขยายสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยสามัญ​ สมัยแรก​ ประจำปี​ 2562 (ดู : 121) ธ.ค.
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยแรก​ ครั้งที่​1 ประจำปี​ 2562 (ดู : 126) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 136) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 121) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 134) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 134) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 128) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 127) ธ.ค.
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ (ดู : 125) ธ.ค.
ประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 120) ธ.ค.
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 129) ธ.ค.
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำภาษี พ.ศ.2562 (ดู : 125) ธ.ค.
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 130) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 126) ธ.ค.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕61 (ดู : 122) ธ.ค.
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) (ดู : 126) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ดู : 138) ธ.ค.
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 131) ธ.ค.
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 127) ธ.ค.
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 125) ธ.ค.
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 126) ธ.ค.
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (ดู : 126) ธ.ค.
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 125) ธ.ค.
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ใหม่) (ดู : 125) ธ.ค.
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 129) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) (ดู : 118) ธ.ค.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 129) ธ.ค.
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ดู : 124) ธ.ค.
ประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 (ดู : 135) ธ.ค.
หนังสือขอปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ดู : 128) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ดู : 123) ธ.ค.
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษี (ดู : 123) ธ.ค.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 126) ธ.ค.
ประกาศ การเปลียนแปลงกรรมสิทธ์ในที่ดิน (ดู : 120) ธ.ค.
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 122) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs