Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กถ 1215 สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน+เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภิเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 13) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส Senior Citizen Card ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 4 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 12) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 24 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะงัน แห่งที่ 2 ท่าเทียบเรือวกตุ่ม (วกตุ่มมารีน่า) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 17 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 , 054-57-0004 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 14 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 11 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอุมาภรณ์ นิ่มเนียม) (ดู : 11) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 8633 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล. (พร้อมเข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายคำจันทร์ โพนยาง) (ดู : 11) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวีรยุทธ ขันตสังข์) (ดู : 17) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก 4711 (ครุภัณฑ์หมายเลข 002-62-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 22 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียนน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 20 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (การขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียนน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน/นักท่องเที่ยว และหน่วย กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 9 ม.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-61-0053/1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ และของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมติดตั้ง (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs