Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก - วกตุ่ม พร้อมรางระบายน้ำ หมุ่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 6) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 3) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรือง ยกเลิกหนังสือเชิญชวนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 5) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรือง ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 6) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้รับการอบรม และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้รับการอบรม (โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำจืด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น เชือกใยยักษ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (การเปิดรับสมัครอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กญ สุราษฎร์ธานี ๑๘๕๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๒๔-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 31 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 31 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-53-0017/2 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 27 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อวางฝังกลบขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 6) 27 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 25 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 23 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเลียบรางบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 11 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในนา - มะเดื่อหวาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง หมู่ที่ 4) บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 9 พ.ค. 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ) (ดู : 34) 6 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 พ.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องทำฟัน (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำแห่งที่ 2) (ดู : 30) 27 เม.ย. 2565
การเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (ดู : 31) 27 เม.ย. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร1) (ดู : 14) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร1) (ดู : 30) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือมกราคม 2565 (สขร1) (ดู : 20) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร1) (ดู : 16) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร1) (ดู : 16) 27 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร1) (ดู : 16) 27 เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ดู : 26) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกถนนตลาดโฉลกหลำชายทะเล หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ (ชุมชนที่ 4) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 21 เม.ย. 2565
ประกาศ + ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 18) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บรรเทาสาธารณภัย) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ดู : 16) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 8 เม.ย. 2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 7 เม.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (ดู : 30) 7 เม.ย. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ฉล7440-001-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 30 มี.ค. 2565
. ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกถนนตลาดโฉลกหลำ - ชายทะเล หมู่ที่ 7 ชุมชนที่ 4 (บ้านโฉลกหลำ) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 26) 29 มี.ค. 2565
1. ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ-หาดยาว หมูู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 22 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 17 มี.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 25) 16 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 15 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
E-mail Address : saraban_05840504@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs