Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 1) 25 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 24 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4) 18 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง (ดู : 7) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง (ดู : 6) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 5 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 4 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (ดู : 13) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (ดู : 13) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 14) 30 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 10) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 27 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 21 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 19 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 19 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 16 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-51-0015/2 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 14 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 18) 12 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 9 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 2 ต.ค. 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (ดู : 9) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 9) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 6) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด(บรรเทาสาธารณภัย)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย) (ดู : 17) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อป้ายบอกพิกัดและแนวเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 21) 25 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 24 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก 4711 (ครุภัณฑ์หมายเลข 002-62-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 23 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ชุมชนที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 22 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนเลียบชายทะเล หมู่ที่ 4,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 22 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรพลเมืองอาวุโส Senior Citizen Card ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 21 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายบอกพิกัดและแนวเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ (ชมชนที่4) ตำบลเกาะพงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 23) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนเลียบชายทะเลหมู่ที่ 4,6,8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 8) 10 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-53-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 10 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 3) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 2) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา (ดู : 25) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษา นอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษา นอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 3 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs