Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ สุราษฎร์ธานี 1856 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 024-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 31 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 26 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 26 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดถังขยะติดเชื้อเพื่อรองรับหน้ากากอนามัยและ ขยะติดเชื้ออื่นในชุมชน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0038/2 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบแยกประเภท ถังขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเจาะจง (ดู : 9) 13 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 10 ส.ค. 2564
ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ - สี ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio ๓๐๐๕AC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 4 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 3 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 12) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 23 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข ๖๑๐๗ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ใบมีด) สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 22 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค ๑๖๕ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๙-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 12 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 12 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 2 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 2 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 6) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 7) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 6) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก 4711 ครุภัณฑ์ 002-62-0002 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 11 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs