Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายบอกพิกัดและแนวเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ (ชมชนที่4) ตำบลเกาะพงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 0) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-53-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 10 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา (ดู : 1) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษา นอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษา นอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น 3010i ครุภัณฑ์หมายเลข 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 24 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 24 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 24 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น MITA ๓๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองคลัง) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กงอคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 14 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 14 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-49-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 14 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 416-56-0029/2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 30 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 23 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 19) 22 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 20 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 17 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 16 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 13 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 3 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 29 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs