Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifucntion เลเซอร์ หรือ LED สี ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 24 พ.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 17 พ.ย. 2565
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 5) 17 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน + เอกสารประกวดราคาจ้าง (โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 7 พ.ย. 2565
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) (ดู : 4) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 4 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท 8633 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 2 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 2 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 1 พ.ย. 2565
ร่างประกาศ+ประกวดราคา+ ราคากลาง (โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 1 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (ดู : 18) 28 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565) (ดู : 2) 27 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 17) 25 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้่างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) (ดู : 21) 12 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 11 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 11) 11 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 10 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานฯ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 ต.ค. 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 23 ก.ย. 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 21 ก.ย. 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซิ้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน) (ดู : 17) 21 ก.ย. 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและไวรัสชิกา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 16) 14 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอะไหล่รถตักล้อยางทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 7 ก.ย. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 7 ก.ย. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานฯ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำจืด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 1 ก.ย. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขาวดำ-สี ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio 3005AC) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 25 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคศล.สายในนา-มะเดื่อหวาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35) 25 ส.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 24 ส.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำแห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 19 ส.ค. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคา สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำแห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 19 ส.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 17 ส.ค. 2565
ประกาศ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 17 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 13 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 9 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (ดู : 0) 9 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 9 ส.ค. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการผู้ป่วย (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์ สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ขนาด 25.5x35.5 นิ้ว) พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 8 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
E-mail Address : saraban_05840504@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs