Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 11 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 10 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกกรองแสงแดด) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 10 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0016 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 6 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0036 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา (กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 6 ม.ค. 2565
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กถ 1215 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ฉล 7440-001-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 22 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก 4711 ครุภัณฑ์ 002-62-0002 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 18 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (ดู : 15) 18 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (ดู : 10) 18 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 11 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ดู : 18) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 14) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ดู : 13) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 (งานป้องกันและบรรเทาฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 9 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 8 พ.ย. 2564
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง (ดู : 9) 2 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถุงกระสอบ ขนาดเล็ก สำหรับบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 26 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 26 ต.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 25 ต.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 12 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
E-mail Address : saraban_05840504@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs