Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคารเพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0051/1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคารเพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ผค 4268 ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย ครุภัณฑ์หมายเลข ๑๔๕-๕๕-๐๐๐๒ และครุภัณฑ์หมายเลข ๑๔๕-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0052/1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 81-8546 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 29 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 28 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 26 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 21 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 81-8546 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 19 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหสัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 15 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 13 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 10) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 10) 8 พ.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด (ดู : 22) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ สุราษฎร์ธานี 1856 ครุภัณฑ์หมายเลข 024 58 0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอุมาภรณ์ นิ่มเนียม) (ดู : 11) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 29 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 24 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลูกบิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 22 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 13) 15 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและท่อน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 21) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 3 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวจิรวรรณ ทานนท์) (ดู : 22) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวีรยุทธ ขันตสังข์) (ดู : 22) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอภิรัชต์ บัวจันทร์) (ดู : 20) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายขจัด หวานแก้ว) (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวจินต์ภา บัวอินทร์) (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (่ค่าจ้างเหมาบริการ ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวยุวันดา พิทักษ์) (ดู : 22) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 16) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เตียง (ดู : 15) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กถ 1215 สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 27 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs