Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะงัน แห่งที่ 2 ท่าเทียบเรือวกตุ่ม (วกตุ่มมารีน่า) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 , 054-57-0004 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 12 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 11 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอุมาภรณ์ นิ่มเนียม) (ดู : 3) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 8633 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล. (พร้อมเข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายคำจันทร์ โพนยาง) (ดู : 7) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวีรยุทธ ขันตสังข์) (ดู : 11) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก 4711 (ครุภัณฑ์หมายเลข 002-62-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 22 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียนน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 20 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (การขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียนน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข009-57-0001 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน/นักท่องเที่ยว และหน่วย กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 25 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 9 ม.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-61-0053/1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ และของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมติดตั้ง (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (กองการศึกษา) (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-54-0021/1 (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 6) ธ.ค.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดงาน (โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกไม้สดสีขาว-เหลือง และช่อดอกไม้สดสีขาว-เหลือง (โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) ธ.ค.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมเวทีและชุดเครื่องเสียง (โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จอนุญาตป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ-สี ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e-studio-3005 ac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์/เครื่องจักร ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs