Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   นโยบายการพัฒนา
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 13 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

หน้าที่ 0.0 ประกาศ+หน้าปก(สำเนา)เทศบัญญัติ OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 0.1+สารบัญ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 1 ข้อมูลทั่วไปดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 2 ส่วนที่ 1 คำแถลงดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 3 คำแถลงงบ1+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 4 คำแถลง+รายรับ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 5 คำแถลง+รายจ่ายตามงบ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 6-7 รายการบริหารงานบุคคลร้อยละ 40 ตามดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 8 เทศบัญญัติ บันทึกหลักการ1+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 9 บันทึกหลักการ+รายจ่ายแยกด้าน+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 10-13 บันทึกหลักการ+รายจ่ายแยกแผน+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 14-15 เทศบัญญัติ ลงนาม+OK+(สำเนา)ดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 16-0 ปกรองรายงานประมาณการรายรับ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 16-18 รายงานประมาณการายรับ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 19-0 ปกรองรายงานรายละเอียดประมาณการดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 19-22 รายละเอียดประมาณการรายรับ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 23-61 รายงานประมาณการรายจ่าย+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 62-86 +รายละเอียด+แผนงานบริหารทั่วไป+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 62-86 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 87-93 +รายละเอียด+แผนงานรักษาความสงบ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 94-113 +รายละเอียด+แผนงานการศึกษาOKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 114-130 +รายละเอียด+แผนงานสาธารณสุข+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 131-140 +รายละเอียด+สังคม-เคหะ+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 141-142 +รายละเอียด+แผนงานสร้างความเข้มดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 143-146 +รายละเอียด+แผนงานศาสนา+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 147-151 +รายละเอียด+แผนงานเกษตร-งบกลาง+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

หน้าที่ 153-178 เทศบัญญัติ(สรุป)+OKดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

 
 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs