Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๔) (ดู : 25) 20 มิ.ย. 2566
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 450) 27 มี.ค. 2566
กำหนดการโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 313) 23 มี.ค. 2566
เชิฐชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558) (ดู : 279) 9 มี.ค. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 26) 22 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ (ดู : 124) 10 ก.พ. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 121) 9 ธ.ค. 2565
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 80) 9 ธ.ค. 2565
แผนการดำเนินโครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ (ดู : 69) 8 ธ.ค. 2565
ลงพื้นที่ร่วมกับอสม. หมู่ 5 แจกถังขยะเปียก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ตามโครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ (ดู : 66) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 81) 25 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (ดู : 78) 19 พ.ย. 2565
เทศบาลตำบลเพชรพะวันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน100% หากท่านใดไม่มีพื้นที่ขอให้แจ้งเพื่อเทศบาลจะได้นำข้อมูลไปติดฐาน เนื่องจากเป็นโครงการมาจากรัฐบาล เพื่อลดคาร์บอน (ดู : 61) 11 พ.ย. 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 84) 22 ก.ค. 2565
ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (ดู : 137) 30 มิ.ย. 2565
การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (ดู : 112) 23 มิ.ย. 2565
การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 222) 23 มี.ค. 2565
การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 223) 14 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 247) 28 ก.พ. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 155) 23 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 343) 14 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 222) 14 ก.พ. 2565
เทศบาลตำบลเพชรพะงันร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มประกอบอาชีพประมงขายฝั่งพื้นบ้าน เพื่อการแปรรูปโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ดู : 26) 4 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 221) 31 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลประชากรคนพิการ (ดู : 20) 30 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ หัวข้อ งานสวัสดิการ (ดู : 21) 30 ม.ค. 2565
แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ผู้สูงอายุ (ดู : 20) 30 ม.ค. 2565
แบบฟอร์มเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี (ดู : 22) 30 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐๆ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสำดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (ดู : 20) 30 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 186) 28 ม.ค. 2565
การสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 244) 19 ม.ค. 2565
การสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ (ดู : 296) 19 ม.ค. 2565
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของสถานีอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 183) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท8633 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 157) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-9384 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 20 ธ.ค. 2564
ชุดที่1 ภ.ด.ส.3 ลำดับที่ 2,001-2,850 (ดู : 167) 9 ธ.ค. 2564
ชุดที่1 ภ.ด.ส.3 ลำดับที่ 1,001-2,000 (ดู : 164) 9 ธ.ค. 2564
ชุดที่1 ภ.ด.ส.3 ลำดับที่1-1,000 (ดู : 160) 9 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 29 พ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 165) 25 พ.ย. 2564
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 192) 9 พ.ย. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 178) 9 พ.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย 2564 (ดู : 257) 8 พ.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน (ดู : 163) 3 พ.ย. 2564
การรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 159) 19 ต.ค. 2564
เทศบาลตำบเพชรพะงันร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะงันติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน (ดู : 19) 9 ต.ค. 2564
เทศบาลตำบเพชรพะงันร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะงันติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะพะงัน (ดู : 21) 8 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 168) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลเพชรพะงันเพื่อดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (ดู : 20) 1 ต.ค. 2564
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส Senior Citizen Card เทศบาลตำบลพะงัน (ดู : 235) 24 ก.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อ ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆทราบ ดังนี้ (ดู : 236) 15 พ.ค. 2564
เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 278) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง เตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 263) 30 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 255) 18 ก.พ. 2564
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 236) 5 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 218) 28 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 288) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้ายที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 268) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 (ดู : 18) 1 ธ.ค. 2563
์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 (ดู : 276) 27 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
E-mail Address : saraban_05840504@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs