Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   การบริหารขั้นพื้นฐาน
   นโยบายการพัฒนา
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   KM การจัดองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติเทศบาลฯ
   คำแถลงนโยบาย
   กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 29 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการบริหารจัดการขยะแบบ ครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) จำนวน 1 โครงการ (ดู : 11) 20 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 11) 20 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน คสล.สายเขาขี้แรด หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม ชุมชนที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 13 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 8 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งท่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 8 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิลประกาศ เรื่อง สั่งปิดกิจการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้า (เปลี่ยน LT สวิสแรงต่ำพร้อมฟิวส์) สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 7 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 5 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 5 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 5 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 5 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 4 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 (กองสาธารณสุขฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 1 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 1 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 31 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องการเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ุชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21) 25 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงันและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 7 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดเวทีและเครื่องเสียง (ขนาด 5 x 9 เมตร) สำหรับโครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 4 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์โดม ขนาด 11x30 สำหรับโครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 4 ส.ค. 2566
ร่างประกาศ+ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 24) 26 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 14 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 11 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน+ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-bidding) (ดู : 40) 11 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร้างมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 7 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 26) 4 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 30 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ดู : 17) 30 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาว ดำ-สี ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio 3005AC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 251) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศสถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที สำหรับงานสุขศึกษา และการคัดกรองเชิงรุก สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพฃรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ค่าจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สำหรับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 31 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 31 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 25) 26 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
   เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
   ตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280  โทรศัพท์ : 077-962-300 โทรสาร : 077-377-527
E-mail Address : saraban_05840504@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.phetphangan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs