ภาพกิจกรรม
“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ก
3784
30 พฤศจิกายน 542

“ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน” วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายพงศักดิ์ หาญกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี