สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายเดโช บุญรอด

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายมาโนช เมืองทอง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายณทัชชกร พรหมเดช

  เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายถาวร พรหมเจริญ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นางภัทรวรรณ มะเดื่อหวาน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นางชนิพันธ์ เรืองโรจน์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นางจินตนา ไร้ท์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นางอัฉรินทร์ ใจเสมอ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายเอกพล สุขสม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายวะนิต โอ้ดวง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นายอุดมพร ชาติวุฒิ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน