สำนักปลัดเทศบาล
 • นางสาวปุริมปรัชญ์ เรืองโรจน์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

  โทร:064-5595251

 • นางสาวปุริมปรัชญ์ เรืองโรจน์

  รองปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 • นางปานจิตร จินหิรัญ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางปานจิตร จินหิรัญ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวสุพัตรา เพ็ชรจำรัส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • -ว่าง-

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายปริวรรฒ ราชกิจนิกุล

  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 • นายนุกูล วิเมศ

  เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวชลิตา เกลี้ยงขำ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวมนิสา วงษ์นาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชาญเดช บัวอินทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวนฤมล ศรีสุจริต

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสิริพร กากแก้ว

  คนสวน

 • นางสาวจันทร์ธิดา พงศ์สำราญ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายบัญฑิต ชาติวุฒิ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายณัฐพร เรืองโรุจน์

  พนักงานดับเพลิง

 • -ว่าง-

  พนักงานดับเพลิง

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • นายพีระวุฒิ ยวนานนท์

  ผู้ช่วยนิติกร

 • นางสาวอรพรรณ พรศรี

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวยุวันดา พิทักษ์

  คนงานทั่วไป