กองการศึกษา
 • นางสาวจิรวรรณ หน่ายสุวรรณ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวจิรวรรณ หน่ายสุวรรณ

  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

 • น.ส.ดวงพร โชติช่วง

  ครูชำนาญการ ค.ศ. 2

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวอรพรรณ อินทร์โสม

  ครู คศ. 1

 • นางสาวเสาวภา เมืองทอง

  ครู คศ.1

 • นางสาวสังข์นิศา สืบสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุระการ

 • นางสาวกนกรส ทองอ่อน

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาววิลัยภรณ์ นามวิเศษ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจันทร์จิรา พรหมสนิท

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวดวงกมล ศรีแสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสาวิตรี อินทร์คง

  คนงานทั่วไป