กองช่าง
 • นายจักรรินทร์ เพ็ชรรมณ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

 • นายปฎิภาค สถาวรรณ์

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

 • นางสาวกรองทิพย์ บำรุงศักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายวิลาศ ศิริวารี

  คนงาน

 • ว่าง

  พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • ว่าง

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ว่าง

  นายช่างเขียนแบบ

 • นายองอาจ ทองนวล

  คนงาน

 • นายจตุพล ดอนชัย

  คนงาน

 • นายธงชัย ทิพย์สุวรรณ

  คนงานทั่วไป