กองคลัง
 • นางพัทธนันท์ รุยันเฟื่องชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางพัทธนันท์ รุยันเฟื่องชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางฐิติกาญจน์ อาจบันดิษ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวบุษราภรณ์ ทรงนิโครธ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวรพีพรรณ ไชยเพชร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวพรพินิจ คำจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • นางสาวพีรดา คลอดแคล้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจารุวรรณ ไชยเพชร

  คนงานทั่วไป

 • นายวันลาภ เพ็งเจริญ

  คนงานทั่วไป