คณะผู้บริหารเทศบาล
 • นายพงศักดิ์ หาญกล้า

  นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

  โทร.063-3670433

 • นายจักรพงษ์ ยวนานนท์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

  โทร.089-7300284

 • นายอดุลย์ วิเชียรเชื้อ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

  โทร.092-4269566

 • นายวิทยา อินทร์คง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

  โทร.087-2682918

 • นางสาวอุษา ชาติวุฒิ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

  โทร.089-4744419