กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นายซูเปียน จาหลง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  พยาบาลวิชาชีพ

 • ว่าง

  (พยาบาล วิชาชีพ)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

 • นางสาวพรชนก นอระพา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรชาติ เผือกโพธิ์

  พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา

  โทร. 062-287-6412

 • นายธีรยุทธ หวานแก้ว

  พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

 • นางสาวดวงกมล ถนอมรัก

  คนงาน

 • นายรัชชานนท์ เมืองน้อย

  คนงาน

 • นางขวัญฤดี ยวนานนท์

  คนงาน

 • นางสาวปาริฉัตร กิจทรัพย์

  คนงาน