กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายอนุสรณ ภู่แดง

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวธิดาทิพย์ หวานแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นายซูเปียน จาหลง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  พยาบาลวิชาชีพ

 • ว่าง

  (พยาบาล วิชาชีพ)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

 • นางสาวพรชนก นอระพา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรชาติ เผือกโพธิ์

  พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา

  โทร. 062-287-6412

 • นางสาวดวงกมล ถนอมรัก

  คนงานทั่วไป

 • นายรัชชานนท์ เมืองน้อย

  คนงานทั่วไป

 • นายวัชรสิน สมเพชร

  คนงานทั่วไป