ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566
9 ธันวาคม 2565

1368


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่