ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 มีนาคม 2566

1626


ประชาสัมพันธ์  ด้วยเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีกำหนดจัดประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ตามหลักการกระจายอำนาจ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8  เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน