ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิฐชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558)
9 มีนาคม 2566

1565


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิฐชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558) ได้ที่นี่