ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐๆ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสำดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
30 มกราคม 2566

1278


ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐๆ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสำดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548