ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
22 กุมภาพันธ์ 2566

1321


สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ป้องการการคลอดก่อนกำหนด กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรู้ถึงวิธีป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
 
Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/13HHiaA3ywjaETZzJD0xsUgLl_Mq84I2j?usp=sharing
 
เว็บไซต์  :  http://www.tmchnetwork.com 
 
Facebook เพจ  : โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ