ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แปลงที่ดินลำดับที่ 1 - 500
8 กุมภาพันธ์ 2567

658