ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-10

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง เล่นเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

จ้างรถเเทกเตอร์เเบบล้อยางขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างตกแต่งเวที ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระนอง

2020-01-09

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายพระแสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๕ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดราชบุรี

2020-01-08