ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดอ่างทอง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

จ้างซ่อมแซมถนนพรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ถนนสายโคกหว้าน-เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายหนองเปลว หมู่ที่ ๓ ถนนเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ และถนนควรสระแก้ว-หนองห้างต่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางชีตาย หมู่ 2 ช่วงหน้าสวนนายสุนัน - สวนนางสุภาวดี ปลัดกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดู หมู่ที่ 3 รหัสสายทาง พท.ถ.47-050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดอ่างทอง

2020-01-09

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ราย

จังหวัดพังงา

2020-01-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ซื้อจ้างตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้อจัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

จ้างทำเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2022-06-27