ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลคลองปราบ

จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( ค่าตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-09

เทศบาลตำบลควนศรี

จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ-1247 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-09

เทศบาลตำบลพรุพี

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9376 สฎ. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-03

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลหารเทา

ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานหนองคูว่าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-06

เทศบาลตำบลท่ายาง

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 ขนาด 3x7 เมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.2x2.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-08

เทศบาลตำบลบางสวรรค์

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลบางนอน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระนอง

2020-01-06

เทศบาลตำบลคลองพน

จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-03

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดกระบี่

2020-01-02

เทศบาลตำบลสะพลี

จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-07

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-02-13

เทศบาลตำบลทรายขาว

จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-03

เทศบาลตำบลควนเสาธง

จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2020

จังหวัดพัทลุง

2020-01-06

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-08

เทศบาลตำบลกรูด

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองมัน - โรงโม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-02

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-08

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมระบบแอร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตราด

2020-01-03